Profesijný profil

Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

  • v odbore Fyzioterapia a Liečebná Rehabilitácia pracuje od roku 1994;
  • založil a vedie ambulantné pracovisko na liečbu funkčných pohybových porúch;
  • venuje sa praktickým aplikáciám neurofyziologických princípov v diagnostike a terapii pohybových porúch, vývoju nových metód senzomotorickej integrácie, rozvíja myšlienku neurodynamickej terapie v klinickej praxi;
  • pôsobí ako konzultant v oblasti kardiovaskulárnej rehabilitácie a respiračnej fyzioterapie;
  • je externý prednášajúci a výskumným pracovníkom Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej Fakulty UPJŠ v Košiciach a SZU Banskej Bystrici;
  • je autorom techniky vertikálnej chôdze: Vertical walking©
  • je zakladateľom Tatranskej školy Respiračnej Fyzioterapie
  • je autorom a držiteľom akreditácie študijného programu vzdelávania lekárov a fyzioterapeutov: Neuro-Muskulo-Skeletálna  diagnostika a terapia a Respiračná Fyzioterapia;
  • je autorom a lektorom kurzov Neuro Mobilizačnej terapie a KardioPulmonálnej rehabilitácie;
  • je autorom rady odborných, recenzovaných, domácich a zahraničných monografií, publikácií a prednášok.