Neuro Mobilizačná Terapia

Pôvodný diagnostický a terapeutický koncept so zameraním na neurodynamické poruchy v spojitosti s ochoreniami axiálnych a periférnych kĺbov a mäkkých častí.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov. Kurz je rozdelený  do dvoch častí v celkovom rozsahu 40 hodín.

Je ukončený záverečnou skúškou a vydaním certifikátu. Kurz je zaradený do kreditného systému SKF (15/30).

Miesto konania: Sanatórium Dr. Guhra Tatranská Polianka

Účastnícky poplatok: 240 € za jednotlivú časť

komentár autora k technike neurálneho driftu:

https://www.youtube.com/watch?v=MWznlaAMOUk

Časť A 

Diagnostika neurodynamických porúch  (20 hodín)

Prvá časť kurzu sa zaoberá  súčasným stavom a problémami riešenia diskogénnych, radikulárnych a neurodynamických porúch. Úvod do problematiky je venovaný funkčnej anatómii a fyziológii nervového systému, etiológii a mechanizmu vzniku periférnej mechanosenzitivity nervových tkanív.
Kurz ponúka základnú hodnotiacu schému orientovanú na problém pacienta. Rozoberá problém tonusovej typológie a určenia akútnosti prejavov. Venuje sa subjektívnemu hodnoteniu prezentovaných symptómov. Interpretácií základných vyšetrení. Reflexným mechanizmom sprevádzajúcim neuropatickú bolesť.
Praktický nácvik zahŕňa:
  • Objektívne základné hodnotiace parametre: inšpekcia obrannej schémy, palpácia citlivosti a mobility myofasciálnych a neurálnych štruktúr, testy neuromuskulárnej kontroly, testy stability segmentu.
  • Identifikáciu neurálnych bariér, neurodynamické testy: diagnostika úrovne napätia a provokácie symptómov: základné testy chrbtice, HK a DK + modifikácie a zacielenie tenzie a posunu na jednotlivé úseky.
  • Hodnotenie integrity neurálneho systému chrbtice, HK a DK (zmeny v dermatómoch, myotómoch a sklerotómoch).
  • Riešenie vybraných modelových prípadových štúdií

Časť B Terapia neurodynamických porúch (20hodín)

Kurz sa zaoberá princípmi a praktickými aspektami terapie porúch napätia nervového systému v spojitosti s diskogénnymi, koreňovými a neuropatickými bolesťami. Klasický longitudinálny terapeutický prístup je rozšírený o senzibilizačné techniky (drift, flosing), transverzálne techniky. Pohybová liečba sa venuje úprave základných stereotypov a segmentálnej stabilizácii.  Účastníci si osvoja indikačné pravidlá  v súvislosti s tonusovou typológiou pacienta, provokačným mechanizmom a akútnosťou prejavu.  Praktický nácvik zahŕňa:
  • Definícia úľavovej a korekčnej pozície ako východiskový bod terapie; princípy stupňovanej mobilizácie neurálnych tkanív; posunu a tenzie;
  • Senzibilizačné a desenzbilizačné pravidlá: technika neurálneho „driftu“;
  • Longitudinálne a transverzálne prístupy mobilizácie durálnych a meningeálnych štruktúr chrbtice a hlavy; koreňových a periférnych štruktúr HK a DK;
  • Zásady predoperačnej a pooperačnej fyzioterapie pri diskogénnych a radikulárnych poruchách;
  • Metódy senzomotorickej integrácie a reedukácie základných stereotypov (dýchanie stoj a chôdza);
  • Autoterapia neurodynamických porúch.

podrobný program-NMT kurzu


Termíny:  A časť  december 2024 prijmame prihlášky

B časť 16-17. február 2024 (Lokca Orava) pozor zmena termínu

PRIHLASKA-NMT