AMBULANCIA

Nezmluvná ambulancia SVLZ v odbore Fyzioterapia a Liečebná Rehabilitácia

Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

zámer pracoviska : Poskytovať komplexné služby v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie v súlade s  Európskymi štandardmi

filozofia pracoviska : Aktívne zapojenie pacienta do tvorby vlastného pohybového zdravia


Adresa: Janka Kráľa 1, 06401 Stará Ľubovňa (za daňovým úradom, na starej ceste na Prešov)

mobil: 0918 269 024   Objednávanie na základe telefonického dohovoru!


 Ordinačné hodiny:

 Utorok                       800 – 1600

Štvrtok                       800 – 1600  


Diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového aparátu zahŕňa:

 • Hodnotenie komplexného pohybového stavu pacienta s využitím progresívnych funkčných testovacích metód
 • Analýza klinických údajov na potvrdenie diagnózy, identifikáciu hlavných problémov a formovanie prognóz
 • Tvorba cielených a efektívnych terapeutických programov orientovaných na problém pacienta, s využitím širokej škály liečebných techník, terapeutických postupov a metód manuálnej medicíny a pohybovej liečby.
 • Poskytovanie odborného poradenstva z oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie.

 Indikácie

 •  poruchy funkcie chrbtice a periférnych kĺbov
 • rehabilitácia poúrazových a pooperačných stavov (stavy po zlomeninách, luxáciach, poranenia šliach a mäkkých tkanív, brusnych a hrudnych operaciach)
 • poruchy funkcie súvisiace s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému (mozgové príhody, periférne parézy…)
 • poruchy platničiek s  koreňovými príznakmi (bolesť, tŕpnutie, zmeny citlivosti a svalovej sily)
 • zápalové (reumatické) a degeneratívne ochorenia kĺbov, šliach a spojivových tkanív
 • štrukturálne a funkčné vývinové odchýlky pohybového systému 
 • poruchy svalovej rovnováhy, pohybových stereotypov a porúch stability na rôznych úrovniach
 • kardio-pulmonálne ochorenia – tvorba liečebno-preventívnych a záťažových programov zameraných na srdcovo-pľúcne ochorenia
 • funkčné a vestibulárne závrate, a poruchy rovnováhy
 • predpôrodná/operačná príprava a popôrodná/operačná pohybová liečba

 Prehľad zdravotníckych výkonov:

 • vstupné komplexné vyšetrenie (anamnéza, klinická analýza, kineziologický rozbor, cielená terapia, pohybová inštruktáž)
 • manuálna terapia s využitím mäkkých, mobilizačných, trakčných, spojivových, techník na ovplyvnenie pohyblivosti chrbtice a periférnych kĺbov, hlboká transverzálna frikcia, TrP release, facilitačno inhibičné techniky
 • manuálna terapia radikulárnych (koreňových) syndrómov: neurálna mobilizácia, neurálny drift, stimulácia periférneho motoneurónu, mechanická repozícia ľahších stupňov poruchy disku, úprava statiky
 • edukácia pohybových stereotypov (dýchanie, hĺtanie úchop, ľah,stoj a chôdza…)
 • vertikálna chôdza Vertical walking© in/outdoor 
 • respiračná fyzioterapia: hygiena hornych a dolnych dýchacích ciest, úprava stereotypu dýchania, nastavenie aeróbnej záťaže pri pohybe
 • vestibulárna rehabilitácia (postupy na ovplyvnenie závrate a porúch rovnováhy)
 • poradenstvo a tvorba liečebno-preventívnych programov zameraných na kardio-pulmonálne ochorenia (záťažový tréning pri ischemickej chorobe srdca, hypertenzii a po infarkte myokardu)
 • cvičenia na neurofyziologickom podklade (stabilizačné cvičenia, overball, senzomotorická integrácia)
 • inštruktáže o posturálnej životospráve (škola chrbtice a kĺbov), prevencia recidív bolesti, zdravý pohybový vývin detí, ergonomické poradenstvo