Profesijný profil

Mgr. Marián Jendrichovský, PhD.

  • v odbore Fyzioterapia a liečebná Rehabilitácia pracuje od roku 1994;
  • založil a vedie ambulantné pracovisko na liečbu funkčných pohybových porúch;
  • venuje sa praktickým aplikáciám neurofyziologických princípov v diagnostike a terapii pohybových porúch, vývoju nových metód senzomotorickej integrácie, rozvíja myšlienku neurodynamickej terapie v klinickej praxi;
  • pôsobí ako konzultant v oblasti kardiovaskulárnej rehabilitácie a respiračnej fyzioterapie;
  • je autorom rady odborných, recenzovaných, domácich a zahraničných monografií, publikácií a prednášok;
  • je externý prednášajúci na katedre fyzioterapie IFBLR v Piešťanoch;
  • je výskumným pracovníkom Ústavu sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ v Košiciach a podieľa sa na riešení výskumného projektu “Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácii v manažmente chronických chorôb”
  • je držiteľom akreditácie na uskutočňovanie študijného programu sústavného vzdelávania lekárov a fyzioterapeutov: NMS koncept diagnostiky a terapie porúch funkcie pohybového aparátu.
  • je autorom a lektorom kurzov Neuro Mobilizačnej terapie a KardioPulmonálnej rehabilitácie.